Algemene voorwaarden en privacy

Boot Psychologie hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Boot Psychologie en de cliënt, dan wel de opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De opdrachtgever is de cliënt, danwel de gezaghebbende ouder(s) van de cliënt indien deze jonger is dan 16 jaar.

Vertrouwelijkheid cliëntgegevens
Alle informatie voortvloeiende uit behandeltrajecten valt onder het beroepsgeheim van de behandelaar die verbonden is aan de Beroepscode voor psychologen. Extern overleg zal alleen plaatsvinden na toestemming van cliënt (indien ouder dan 12 jaar) en/of ouders van cliënt (indien jonger dan 16 jaar). Boot Psychologie bouwt een digitaal dossier op in de loop van de behandeling. Het dossier is eigendom van Boot Psychologie en wordt bewaard voor een periode van 15 jaar, zoals het bepaald is door de WGBO. De opdrachtgever heeft ten alle tijd het recht het dossier in te zien en/of een kopie op te vragen.

Facturatie en vergoedingen
De behandelingen worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De betaling van de factuur dient binnen 7 dagen plaats te vinden. De opdrachtgever kan deze factuur vervolgens zelf indienen bij de zorgverzekeraar om (indien mogelijk) een vergoeding te ontvangen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot het betalingstermijn van 7 dagen, zal het eerstvolgende consult niet kunnen plaatsvinden.

Afzeggen van afspraken
Overeengekomen afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd of verplaatst indien dit uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak is gemeld bij bootpsychologie. Dit mag zowel telefonisch als per e-mail. In alle andere gevallen geldt dat Boot Psychologie een bedrag van €30,- per uur per niet nagekomen afspraak bij de opdrachtgever in rekening brengt.

Kwaliteitsbeheer en klachtenregeling
Boot Psychologie werkt conform de gestelde eisen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Een klacht kan altijd voorkomen en dient allereerst te worden besproken met Boot Psychologie zodat er gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden. Indien er geen oplossing wordt gevonden, kan een beroep worden gedaan op het klachtenprotocol van het NIP. Voor meer informatie over de beroepscode en klachtenregeling kunt u terecht op www.psynip.nl. Klachten dienen schriftelijk aan Boot Psychologie te worden bevestigd. Een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

Boot Psychologie                                          T.N. Boot Msc
Ter Spillstraat 50                                          Psycholoog
3342VL Hendrik-Ido-Ambacht                  NIP nr: 229238
info@bootpsychologie.nl                            SKJ nr: 130004977
06-33420584